Love og regler - selve turneringen

Love og regler

Vedtægter for Midtsjællands Turneringsskydning 

§ 1  

Holdet består af max 6 skytter per gang, hvoraf de 4 bedste skytters resultater er tællende. Et hold er tællende når mindst 4 skytter er til stede. Begge hold skal skyde samlet. Der kan i 4. division dispenseres så der kun er 3 tællende skytter. Skytten skal være medlem af den forening, som skytten skyder for og er skytten medlem af flere lokalforeninger, kan der kun skyde for én forening og kun på ét hold. Skift i turneringen er ikke tilladt. Overtrædelse af disse regler medfører tab af point og duer til den/de involverede skytter, ligesom skyttens holdresultat slettes. Hvis en forening tilmelder mere end ét hold, skal foreningen tilstræbe at de bedste skytter skyder på hold 1. Der må max. bruges 2 reserver i løbet af sæsonen pr. hold. 

§ 2

Stk.1 Er et hold forhindret i fremmøde den pågældende skydedag, meddeles dette til modstanderens holdkaptajn, så tidlig som muligt - dog senest 17.30 den pågældende dag. 

Det hold som står opført først på turneringsplanen starter skydningen. Hvorefter holdene skifter pr. standplads – begge hold har hermed startet på hver to stande. Er et hold ikke mødt til fastsat skydetid + 30 minutter, og uden at melde forfald taber holdet 2 point I gentagne tilfælde tabes 4 point og herefter udelukkelse fra turneringen. Et hold er fuldtallig når 4 skytter er mødt. Det kan i undtagelsestilfælde tillades at starte med 3 mand. Der startes på alle standpladser samtidig. Trafikale problemer er gyldig grund for forsinket fremmøde, dog skal dette meddeles hurtigst muligt til ”holdkaptajn” eller en skytte der skyder i pågældende divisionen. 

Stk.2 På dagen for turneringen må der ikke trænes på pågældende forenings baneanlæg i disciplinen jagtskydning. Hvis dette ikke overholdes, diskvalificeres holdet for dagens skydning, idet holdet ikke må deltage i skydningen. Der noteres efterfølgende 0 point til samtlige skytter på holdet individuelt, samt holdets samlede resultat.

Stk.3 Skydningen må ikke påbegyndes før angivet starttidspunkt i programmet.

§ 3 

Kontingentet skal være betalt senest 1. maj, ellers vil foreningen blive udelukket fra turneringen. Der må ikke skydes mod mere end ét hold pr. dag/aften. De forskellige foreningers hold bliver fordelt i 4 rækker med max 10 hold i hver række. 

Op og nedrykning foregår således: 

De to sidste hold i hver division rykker ned i næste division. 1. og 2. vinder af 2. til 4. division rykker op i ovenstående division. Nye hold starter i 4. division med mindre generalforsamlingen bestemmer anderledes. Turneringsudvalget bemyndiges til at foretage ekstra op- og nedrykninger. Udmeldes et hold vil det altid være det lavest rangerende.  

§ 4 

Der skydes efter DJ´s og DFF´s regler for jagtskydning. 4. division kan dispensere fra reglerne hvad angår dubletter. Den enkelte skytte afholder selv udgiften til skydningen, som skal svare til de normale træningspriser for medlemmer. 

Der skydes om en vandrepokal i alle divisioner. For at vinde pokalen til ejendom skal følgende kriterier være opfyldt. Pokalen skal enten være vundet 3 år i træk eller 5 gange i alt. 

Desuden er der plaketter i guld, sølv og bronze i hver division. Derudover tildeles en pokal til bedste skytte i Elitedivisionen som kan vindes efter de ovennævnte kriterier, derudover er der til bedste skytte i samtlige divisioner en medalje. 

Bedste skytte findes ved at sammenlægge resultatet af alle skydninger. Skytter kan fratrække de 2 dårligste resultater. 

§ 5 

Point tildeles efter følgende regler: 

1. 12 point. 

2. 10 point 

3. 9 point 

4. 8 point 

5. 7 point 

6. 6 point o.s.v. 

§ 6

Alle skriftlige protester skal indgives til et medlem fra bestyrelsen af turneringsudvalget samme dag som den pågældende hændelse har fundet sted Der skal være vedlagt en afgift på 100,- kroner eller være indsat på turneringens konto på først kommende hverdag. Protestafgiften tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, men vil blive tilbageholdt af stævnearrangøren, hvis protesten afvises. Afgørelser angående skriftlige protester skal træffes af et flertal fra bestyrelsen af turneringsudvalget.  

§ 7 

Holdene udpeger selv en dommer til dagens skydning, som skal være en skytte fra det modsatte hold. Dommeren oplyser tydeligt samlede resultat pr. stand og for hver skytte - inden skytten forlader standpladsen. Dommer og holdkaptajn underskriver med initialer for resultatet pr. standplads. Efter skydningen skal en skytte fra hvert af holdene underskrive kortet for det sammentalte resultat. Eventuelle rettelser til resultater skal være underskrevet af begge dommere/hold. 

§ 8 

Bestyrelsen for Turneringsudvalget består af 5 mand, der vælges efter DJ´s regler for foreningsgeneralforsamling. Der afholdes generalforsamling i turneringsskydning i marts måned, hvor bl.a. økonomi og kontingentet størrelse fastsættes. Hver forening må stille med 2 medlemmer med taleret. Dog har hver forening kun 1 stemme. Referatet fra generalforsamlingen skal være tilgængeligt på hjemmesiden – www.40i40.dk inden opstart af turneringen.

§ 9 

En turneringsskydning skal til enhver tid afvikles efter de gældende bestemmelser for den pågældende bane. Af sikkerhedshensyn, skal alle skytter benytte høreværn og alle skytter bør benytte briller. Bestyrelsen kan diskvalificere en skytte, hvis skytten overtræder banens sikkerheden bestemmelser eller på anden måde optræder uetisk.  

§ 10

Dårlig Sportsman Ship, herunder bevidst snyd med evt. resultater eller lign. medfører udelukkelse i min. 1 år fra dato – afgørelse af dette træffes af alene af bestyrelsen efter grundig undersøgelse af sagen. 

Godkendt 21. marts 2022 på generalforsamlingen. 

Nyeste kommentarer

16.06 | 10:56

Hej Ørn der er vist byttet rundt på point for 1. Div mellem kulhuse og skovbo 1

...
30.05 | 08:56

Hej syntes det er for ringe, at 3div. Skulle vente på KFK d.24/5 kom først igang med 30 min forsinkelse

...
04.05 | 17:29

Men man kan jo slette sine fejl herinde

...
04.05 | 17:28

Ja ja ørn

...