Referat af startmøde 2016

Send hilsen

 

Sted:

Hedehusene/Fløng Jagtforenings Klubhus

Dato:

29-3-2016

Deltagere:

 

Palle Olsson, Hans Jørgen Pedersen, Musse, Helle Udesen, Steen Sørensen, Karsten Villumsen, Henning Christiansen, Torben Broløs, Jesper, Jan Christensen, Svend B. Pedersen, Dennis Andersen, Johnny Pedersen, Flemming Haburg, Ebbe Hansen, Børge Madsen, Johnny, Søren Nielsen, Henrik Grejsen, Svend B. Pedersen, Svend Jensen,

Afbud:

 

 

 

 

 

Punkt

Emne

Konklusioner

1

Valg af dirigent

Henning Christiansen

 

2

Valg af referent

Musse

 

3

Formandens beretning

Palle Olsson – Det har været et hård år med alt for meget brok. Dette er en turnering, hvor man skal hygge sig, men bestyrelsen har taget ved lærer af brokken og har derfor opdateret regelsættet, som vil blive fremlagt senere. 1 div. havde de største problemer, men 2 div. var gode til at vise et godt sportmannship.

Lige nu er alle divisioner fyldt og det er gode tegn på starten til en god sæson.

Henning – der er nogen der stadig mangler medaljer, kan vi ikke få rettet op på dette?  Det finder vi ud af – Paller får fremsendt til div. hold der mangler.

Beretningen er godkendt.

 

4

Kasserers beretning

 Regnskabet er uddelt under mødet

Der er kun 13 hold ud af 40 der har betalt for 2015, så gå hjem til jeres kasserer og bed dem om at betale ellers bliver holdene udelukket for 2016.

Dateline for betaling for 2016 er den 1. maj 2016

Resultat for 2015 – 15.279,23kr.

 

Disse har ikke betalt for 2015

Skovbo – 3

Køge/Herfølge – 4

NKFF – 3

Greve – 3

KFK – 6

 

Beretningen blev godkendt

 

5

Valg af kasserer

Hans Jørgen Pedersen var på valg og modtog genvalg. 

 

6

Valg af bestyrelsesmedlem

Ebbe Hansen er på valg – modtog genvalg for 2 år

Torben Broløs vælges for 1 år på den vakante post til bestyrelsen.

 

 

7

Regelsæt

 

 

  § 1

Holdet består af max 6 skytter per gang, hvoraf de 4 bedste skytters resultater er tællende. Et hold er tællende når mindst 4 skytter er til stede. Begge hold skal skyde samlet. Der kan i 4. division dispenseres så der kun er 3 tællende skytter. En skytte som er medlem af flere lokalforeninger, kan kun skyde for én forening og kun på ét hold. Skift i turneringen er ikke tilladt. Overtrædelse af disse regler medfører tab af point og duer til den/de involverede skytter, ligesom skyttens holdresultat slettes. Hvis en forening tilmelder mere end ét hold, skal foreningen tilstræbe at de bedste skytter skyder på hold 1. Der må max. bruges 2 reserver i løbet af sæsonen pr. hold.

 

§ 2

Er et hold forhindret i fremmøde den pågældende skydedag, meddeles dette til modstanderens holdleder så tidlig som muligt, dog senest 17.30 den pågældende dag.

Det hold som står opført først på turneringsplanen starter skydningen., hvorefter holdene skifter pr. standplads. Er et hold ikke mødt til fastsat skyde tid + 30 minutter, og uden at melde forfald taber holdet 2 point I gentagne tilfælde tabes 4 point og herefter udelukkelse fra turneringen.  Et hold er fuldtallig når 4 skytter er mødt. Det kan i undtagelsestilfælde tillades at starte med 3 mand. Der startes på alle standpladser samtidig. Trafikale problemer er gyldig grund for forsinket fremmøde, dog skal dette meddeles hurtigst muligt til hold kaptajn eller en skytte der skyder i pågældende divisionen.

 

§ 3

 

Kontingentet skal være betalt senest 1. maj, ellers vil foreningen blive udelukket fra turneringen. Der må ikke skydes mod mere end ét hold pr. dag/aften. De forskellige foreningers hold bliver fordelt i 4 rækker med max 10 hold i hver række.    

Op og nedrykning foregår således:

De to sidste hold i hver division rykker ned i næste division. 1. og 2. vinder af 2. til 4. division rykker op i ovenstående division. Nye hold starter i 4. division med mindre generalforsamlingen bestemmer anderledes. Turneringsudvalget bemyndiges til at foretage ekstra op- og nedrykninger. Udmeldes et hold vil det altid være det lavest rangerende.

 

§ 4

Der skydes efter DJ´s og DFF´s regler for jagtskydning. 4. division kan dispensere fra reglerne hvad angår dubletter. Den enkelte skytte afholder selv udgiften til skydningen, som skal svare til de normale træningspriser for medlemmer.

Der skydes om en vandrepokal i alle divisioner. For at erhverve pokalen til ejendom skal følgende kriterier være opfyldt. Pokalen skal enten være vundet 3 år i træk eller 5 gange i alt.

Desuden er der plaketter i guld, sølv og bronze i hver division. Derudover tildeles en pokal til bedste skytte i Elitedivisionen som kan vindes efter de ovennævnte kriterier, derudover er der til bedste skytte i samtlige divisioner en medalje.

Bedste skytte findes ved at sammenlægge resultatet af alle skydninger. Skytter som har deltaget i alle skydninger kan fratrække de 2 dårligste resultater.

 

§ 5

Point tildeles efter følgende regler:

  1. 12 point.
  2. 10 point
  3.   9 point
  4.    8 point
  5.   7 point
  6.   6 point o.s.v.

 

§ 6

Alle skriftlige protester skal indgives til turneringsudvalget samme dag som den pågældende hændelse har fundet sted og skal være vedlagt en afgift på 100,- kroner eller indsættes på turneringens konto Protestafgiften tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, og vil blive tilbageholdt af stævnearrangøren, hvis protesten afvises. Afgørelser angående skriftlige protester skal træffes af et flertal af turneringsudvalget.

 

 

§ 7

Holdene udpeger selv dommerne, som skal være en skytte fra det modsatte hold. Dommeren oplyser tydeligt samlede resultat pr. stand - inden skytten forlader standpladsen. Dommer og holdkaptajn underskriver med initialer for resultatet pr. standplads. Efter skydningen skal en skytte fra hvert af holdene underskrive kortet for det sammentalte resultat. Eventuelle rettelser til resultater skal være underskrevet af begge dommere/hold.

 

§ 8

Turneringsudvalget består af 5 mand, der vælges efter DJ´s regler for foreningsgeneralforsamling. Der afholdes generalforsamling i turneringsskydning i marts måned, hvor bl.a. økonomi og kontingentet størrelse fastsættes. Hver forening i regionen må stille med 2 medlemmer med taleret. Hver forening har 1 stemme.

 

§ 9

En turneringsskydning skal til enhver tid afvikles efter de gældende bestemmelser for den pågældende bane. Af sikkerhedshensyn, skal alle skytter benytte høreværn og alle skytter bør benytte briller. Turneringsudvalget kan diskvalificere en skytte som overtræder banens bestemmelser eller optræder til fare for sikkerheden på banen.

 

§ 10

Dårlig sportsmanship, herunder bevidst snyd med evt. resultater eller lign. medfører udelukkelse i min. 1 år fra dato – afgørelse af dette træffes af turneringsudvalget.

 

 

 

8

Hold tilmelding til Divisionerne 1, 2, 3 og 4

1.div.10 hold

2 div.10 hold

3 div.10 hold

4 div.10 hold

 

Alle hold skal melde deres holdformand til Ørnen på følgende mail. JB@UUSS.DK

 

 

Forening og antal hold

Viby – 3

Hedehusene/Fløng – 7 (1 nyt hold)

Hvalsø/Osted – 2

Skovbo – 2

Køge/Herfølge – 5

NKFF – 3

Greve – 2

Roskilde – 2

KFK – 5

Gilleleje – 2 (1 nyt hold)

Stevens – 1

Slangerup – 1

Skibby – 2

Kulhuse – 1 (ny)

Haslev – 1 (ny)

Hvidovre – 1 (ny)

 

TOTAL 40 hold 

 

Vellerup (Steen Sørensen) ønsker at skyde for Hedehusene i stedet for Vellerup og vil gerne bevare deres plads i 1.div. Det blev besluttet at holdet bevarer deres plads i 1.div – trods navneskift.

Der blev plads til alle nye hold – fordelingen kan ses på hjemmesiden 40i40.dk efterfølgende.

 

 

9

Indkommende forslag:

 Intet modtaget

 

10

Evt.

Hvalsø kan desværre ikke stille bane til rådighed.

Alle klubber melder ind med datoer for skydedage til Palle – gerne hurtigt.

 

 

 

Venlig hilsen

Marie-Louise Achton-Lyng / Musse

Skriv din besked her. Udfyld formularen:

Nyeste kommentarer

16.06 | 10:56

Hej Ørn der er vist byttet rundt på point for 1. Div mellem kulhuse og skovbo 1

...
30.05 | 08:56

Hej syntes det er for ringe, at 3div. Skulle vente på KFK d.24/5 kom først igang med 30 min forsinkelse

...
04.05 | 17:29

Men man kan jo slette sine fejl herinde

...
04.05 | 17:28

Ja ja ørn

...